Northwestern University Dental School 1891 - 2001

Northwestern University Dental School closed on May 31, 2001